Hälsoguiden

Ändamål: Vid köp av vara och tjänst Lifebutiken.se och Lifebutik

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter om klubbmedlem
 • Betalningsinformation såsom Kortuppgifter betalkort
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Fullgörande av Avtal

Life behandlar uppgifter för att uppfylla avtal.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandlingar som utförs

 • Leverans av beställd vara
 • Identifiering och eventuellt kontroll av ålder
 • Hantera betalning inkl identifiera lämplig betalmetod
 • Kontroll av adress mot externa register
 • Kontroll av personnummer mot medlemsregister
 • Hantering av reklamationer och återköp

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter.

För att hantera eventuella rekla­mations- och garanti­ärenden kan uppgifterna lagras för att hantera ärendet och fullfölja antingen vår skyldighet eller rättslig förpliktelse.

Ändamål: Hantera förfrågningar till Life såsom produktfrågor eller kundtjänstärenden.

Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Om du är klubbmedlem

 • Bonusuppgifter
 • Erbjudanden och Premiechecksuppgifter
 • Kundstatus
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse.

Uppgifter sparas för att möjliggöra för Life att besvara dina frågor på ett tillfredställande sätt.

Behandlingen av personnummer är nödvändig för säker identifiering och med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera besvara frågor till kundtjänst
 • Identifiering
 • Utredning av klagomål och supportärenden

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras för ovan ändamål under en period om 12 månader räknat från tidpunkten när ärendet avslutats.

Ändamål: Hantera erbjudanden (Lifebutik och Lifebutiken.se)

Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter inkl adressuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Om du är klubbkund

 • Bonusuppgifter
 • Erbjudanden och Premiechecksuppgifter
 • Kundstatus
 • Köpinformation
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Fullgörande av Avtal

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpe­avtalet med dig

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera besvara frågor angående erbjudande till kundtjänst
 • Identifiering för att se medlems kundhistorik, erbjudande mm
 • Utredning av klagomål och supportärenden

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras i 36 månader efter nyttjande av erbjudande inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter. Detta för att kunna hantera reklamations eller garantiärenden.

Ändamål: Marknadsföring (Lifebutik och Lifebutiken.se)

Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer (kan gälla för deltagande i ett event)
 • Kontaktuppgifter inkl adressuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse

När du handlar i vår e-handel eller på annat sätt visar intresse för Lifes produkter och tjänster ex genom  deltagande i ett event kan Life komma kommunicera med dig.

Därefter avslutar vi automatiskt vår kommunikation om du inte uttryckligen bett oss fortsätta, gått med i Life Kundklubb, startat ”Mina sidor” eller köpt ytterligare produkter. Du kan när helst i våra utskick avregistrera dig från kommunikation.

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera erbjudanden och annan marknadsföring.
 • Besvara frågor angående erbjudande till kundtjänst
 • Identifiering för att se medlems kundhistorik, erbjudande mm

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras i 3 månader efter aktivitet. Därefter avslutar vi automatiskt vår kommunikation om du inte uttryckligen bett oss fortsätta, gått med i Life Kundklubb, startat ”Mina sidor” eller köpt ytterligare produkter. Du kan när helst i våra utskick avregistrera dig från kommunikation.

Ändamål: Nyhetsbrev (Lifebutik och Lifebutiken.se)

Kategorier av personuppgifter

 • Din e-postadress
 • Din kommunikation

Laglig grund

Samtycke

När du anmäler dig till Lifes nyhets brev samtycker du till att få kommunikation gällande våra produkter och tjänster.

Du kan när helst i våra utskick avregistrera dig från kommunikation.

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera erbjudanden och annan marknadsföring.
 • Besvara frågor angående erbjudande till kundtjänst.
 • Följa upp och analysera kommunikationen för att kunna förbättra densamma.

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Du kan när helst i våra utskick avregistrera dig från kommunikation.

Ändamål: Hantera ditt medlemskap (Lifebutik och Lifebutiken.se)

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer eller samordningsnummer
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter om klubbmedlem
 • Betalningsinformation såsom Kortuppgifter betalkort
 • Köpinformation
 • Uppdatering
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Fullgörande av Avtal

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla villkoren i ditt medlemskap.

Behandlingar som utförs

 • Ge behörighet att logga in på ”Mina sidor”
 • Säkerställa din adress
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
 • Hantera dina inställningar och uppgifter om tex betalningssätt och leverans
 • Spara inköpslistor

Lagringstid: Dina personuppgifter lagras så länge du är aktiv medlem och därefter under 36 månader för att vi skall kunna hantera reklamations- eller garantiärenden.

Ändamål: Genomförande av event och tävlingar i Lifebutik eller Lifebutiken.se

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter
 • Order och adressuppgifter
 • Köpinformation
 • Kontaktuppgifter
 • Uppföljning

Laglig grund

Berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda Lifebutikers berättigade intresse av att genomföra event och täv­lingar.

Behandlingar som utförs

 • Kontroll av identitet
 • Kontroll av medlemskap
 • Inbjudan till event

Lagringstid: Dina personuppgifter sparas inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 12 månader räknat från tidpunkten för even­tets eller tävlingens genomfö­rande. Syftet är att tillgodose Life berättigade intresse av att följa upp deltagan­det och utvärdera eventet eller tävlingen.

Ändamål: Uppföljning och utvärdering av Lifebutiker och Lifebutiken.se

Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

För klubbkunder

 • Medlemsuppgifter
 • Användargenererade uppgifter
 • Demografiska uppgifter
 • Platsinformation

Laglig grund

Berättigat intresse

Behandling görs för att tillgodose Lifes intresse av att följa upp och  förbättra verksamheten.

Behandlingar som utförs

 • Inbjudan till utvärderingar
 • Utskick av utvärderingar
 • Analyser av köpinformation och utvärderingar och medlemsinformation
 • Analyser av insamlad information
 • Kontroll av medlemskap
 • Skapande av unika erbjudanden

Lagringstid: Personuppgifter sparas under en tid av maximalt 6 månader för detta ändamål. Rapporter där personuppgifter anonymiserats sparas till vidare.

Ändamål: Hantering av reklamationer och skadeärenden i Lifebutiker och Lifebutiken.se

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Din kommunikation
 • Hälsouppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

Laglig grund

Avtal

Life behandlar uppgifter för att uppfylla avtal enligt köplagen.

Berättigat intresse

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Lifes åtaganden gällande att tillgodose Lifes och dess dotterbolags berättigade intresse av att hantera din re­klamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till er­sättning vid skada.

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera och besvara ev. frågor till kundservice (via telefon, butik, digitala kanaler ink sociala medier)
 • Identifiering
 • Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden
 • Kommunikation med rättsvårdande myndigheter vid behov

Lagringstid: För att hantera ett skadeärende bevaras dina personuppgifter för en period om 12 månader räknat från tidpunkten för anmälan av skadeärendet eller till dess skadeärendet är avklarat.

Ändamål: Kameraövervakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott i Life butiker

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial

Laglig grund

Berättigat Intresse

Behandlingen genomförs för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda anställda och för att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Behandlingar som utförs

 • Identifiering
 • Bild och ljudmaterial används vid utredande av brott eller brottsmisstanke. I dessa fall ligger material till grund för fastställande av brott och eventuellt identifiering av gärningsman.
 • Kommunikation med berörda kunder
 • Kommunikation med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer
 • Kommunikation med rättsvårdande myndigheter vid behov

Lagringstid: Bild och ljudmaterial sparas maximalt i 6 månader efter inspelningen.

Ändamål: Utrednings- och säkerhetsskäl Lifebutik och Lifebutiken.se

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Din kommunikation
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Laglig grund

Berättigat intresse

Uppgifter behandlas för att tillgodose Lifes berättigade intresse av att utreda, förhindra  och upptäcka bedrägerier.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandlingar som utförs

 • Identifiering
 • Kommunikation med berörda kunder
 • Kommunikation med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer
 • Kommunikation med rättsvårdande myndigheter vid behov.

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för utredningen och för den tid som är nödvändig för att bemöta vidta eller bemöta rättsliga krav.

Ändamål: Hantering och bemötande rättsliga krav för samtliga Life bolag.

Kategorier av personuppgifter

 • Bild- och ljudmaterial
 • Din kommunikation
 • Hälsouppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

För klubbmedlemmar

 • Medlemskapsuppgifter

Laglig grund

Berättigat intresse

Behandlingen görs för att tillgodose Lifes berättigade intresse av att bemöta och hantera rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Vid behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker behandlingen endast om det är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Behandlingar som utförs

 • Identifiering
 • Kommunikation med berörda kunder
 • Kommunikation med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer
 • Kommunikation med rättsvårdande myndigheter vid behov.

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

Ändamål: Uppfylla rättsliga skyldigheter

Kategorier av personuppgifter

 • Din kommunikation
 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

För klubbmedlemmar

 • Användargenererade uppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Medlemskapsuppgifter

Laglig grund

Rättslig förpliktelse

Behandlingen görs för att Life Europe med dotterbolag ska kunna uppfylla sina rättsliga skyldigheter.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Se ovan frågan kring dotterbolag. Nu ändrade du även från Butiks AB till Europe

Behandlingar som utförs

 • Identifiering
 • Kommunikation med berörda kunder
 • Kommunikation med myndigheter, försäkringsbolag och leverantörer
 • Kommunikation med rättsvårdande myndigheter vid behov.

Lagringstid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­liga förpliktelse.

Bok­föringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalen­derår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

Ändamål: Utveckling och hantering av våra system och tjänster för Lifebutiker och Lifebutiken.se

Kategorier av personuppgifter

 • Användargenererade uppgifter
 • Din kommunikation
 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer och samordningsnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

För klubbmedlemmar

 • Medlemskapsuppgifter
 • Kundsegment
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Användargenererade uppgifter

Laglig grund

Berättigat Intresse

Behandlingen görs för att för att tillgodose Lifes berättigade intresse av att skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Behandlingar av uppgifter

 • Testa nya tjänster för att säkerställ dess korrekta funktion
 • Kommunikation med kunder som använder funktioner
 • Utvärdering och analyser av funktioner för att förstå hur de används – ex kan Life analysera hur ett köp går till på Lifebutiken.se för att förstå hur kunden agerar.

Lagringstid: Personuppgifter lagras under den period utvärderingen eller tester genomförs, max 12 månader.

För att kunna erbjuda personling rådgivning

Rekommendation av produkter utifrån användarens behov och önskemål samt information om hur dem bör användas för önskat resultat. Personanpassad rådgivning via telefon, chatt eller e-post. Marknadsföring av produkter utifrån kundens behov och önskemål.

Detta behandlar vi:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Kön
 • Ungefärlig ålder
 • Köpinformation
 • Bild, i de fall användaren väljer detta
 • Hälsodata

Laglig grund

Intresseavvägning för marknadsföring, det ligger i både Lifes och användarens intresse att användare köper produkter som passar dem.