Valerina Forte

PHARBIO

80 TAB

Valerina Forte

PHARBIO
 • Växtbaserat Läkemedel

 • Mot lindrig oro och sömnrubbningar

 • innehåller extrakt av valerianarot

Avsett för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Valerina Forte innehåller extrakt av valerianarot (Valeriana officinalis L., radix) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.

Kategori:  Växtbaserade läkemedel

Receptfritt läkemedel, max 3 per kund

124 kr

Webblager: 100+ st

Leverans: 2-3 dagar

 • Frakt endast 19:-
 • Boka & Hämta i butik 0 :-
 • 2-3 dagars leverans
HITTA I BUTIK
Produktinformation

Bipacksedel: Information till användaren
 

Valerina Forte

  filmdragerade tabletter 
Extrakt av vänderot (Valeriana officinalis)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. VAD VALERINA FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR VALERINA FORTE
3. HUR DU TAR VALERINA FORTE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR VALERINA FORTE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD VALERINA FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Valerina Forte är ett växtbaserat läkemedel avsett för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. Valerina Forte innehåller extrakt från rot av vänderot (Valeriana officinalis L., radix) och tillhör läkemedelsgruppen sömnmedel och lugnande medel.

 

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR VALERINA FORTE

Ta inte Valerina Forte

 • om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Barn och ungdomar

Barn under 12 år ska inte behandlas med Valerina Forte.

Andra läkemedel och Valerina Forte

Använd inte andra sömnmedel eller lugnande medel tillsammans med Valerina Forteutan att först rådgöra med läkare. Valerina Forte kan förstärka effekten av läkemedel som påverkar centrala nervsystemet, t.ex. sömnmedel, ångestdämpande, narkotiska preparat eller lugnande medel.

 

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Valerina Forte inte användas av gravida eller ammande kvinnor. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Valerina Forte kan försämra förmågan att köra bil och hantera maskiner. Om du känner dig påverkad av Valerina Forte, ska du därför undvika att köra bil och hantera farliga verktyg eller maskiner.

 

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och /eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Valerina Forte innehåller laktos

Valerina Forte innehåller laktos (mjölksocker). Kontakta läkare, om du inte tål vissa sockerarter, innan du tar denna medicin.

 

3. HUR DU TAR VALERINA FORTE

Använd alltid Valerina Forte exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

 

Svälj tabletten hel med ett glas vätska.

 

Barn från 12 år, vuxna och äldre:

 

För lindring av oro: 1 – 2 tabletter högst tre gånger dagligen.

 

För lindring av sömnrubbningar: 2-3 tabletter ½-1 timme före sänggåendet. Vid behov tas 1 – 3 tabletter tidigare under kvällen.

 

Högst 10 tabletter per dygn.

 

För att uppnå en optimal effekt av behandlingen rekommenderas kontinuerliganvändning under 2-4 veckor. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras efter två veckors behandling.

Om du har tagit för stor mängd av Valerina Forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Valerina Forte

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjukvårdspersonal eller produktens ombud (se avsnitt 6).

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Valerina Forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

 

Biverkningar från magtarmkanalen kan uppkomma, såsom illamående och kramper i magen.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. HUR VALERINA FORTE SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva ingrediensen är extrakt av rot från vänderot (Valeriana officinalis L., radix) 200 mg. Extraktet innehåller 50 mg hjälpämnen. Extraktionsmedlet är 60 % etanol (bortgår vid tillverkningen). Vid tillverkning av en tablett Valerina Forteåtgår ca 1–1,5 g torkad rot av vänderot.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, kalciumvätefosfatdihydrat, potatisstärkelse, cellulosapulver, hypromellos, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol, titandioxid [E171] (färgämne), fast paraffin och röd järnoxid [E172] (färgämne).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

De filmdragerade tabletterna är svagt röda, runda och 11 mm i diameter.

 

Förpackningsstorlekar: 20, 40, 80 och 240 tabletter i blisterkartor.

 

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pharbio Medical International AB

Box 1336

171 26 Solna

 

Information lämnas av

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00

E-mail: medinfo@orkla.com

 

Tillverkare

Orkla Care A/S

Vassingerödvej 3-7

3540 Lynge

Danmark

 

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-10


Växtbaserat läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.
Specifikation
Användning