Sabamin 90 KAP

A.VOGEL

Sabamin 90 KAP

A.VOGEL

Används vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. nattliga urinträngningar.

Förvaras vid högst 25 C. Kapslarna förvaras i försluten burk.

499 kr

Webblager: 100+ st

Leverans: 2-3 dagar

  • Just nu fri frakt
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
Hitta varan i butik
Produktinformation

18-årsgräns. langningsförbud

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Sabamin mjuk kapsel

320 mg   Kapsel, mjuk 
Extrakt av frukt från sågpalmetto

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad Sabamin mjuk kapsel är och vad det används för 
2. Innan du använder Sabamin mjuk kapsel
3. Hur du använder Sabamin mjuk kapsel
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Sabamin mjuk kapsel ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 

1. VAD SABAMIN MJUK KAPSEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Urologiska medel. ATC-kod G04CX02.

 

Växtbaserat läkemedel använt vid lättare urineringsbesvär orsakade av godartad prostataförstoring, t.ex. nattliga urinträngningar.

 

2. INNAN DU ANVÄNDER SABAMIN MJUK KAPSEL

Använd inte Sabamin mjuk kapsel

- Om du är allergisk (överkänslig) mot sågpalmetto eller något av övriga innehållsämnen i Sabamin.

Var särskilt försiktig med Sabamin mjuk kapsel

- Kontakta läkare innan du börjar ta Sabamin för att inte missa bakomliggande allvarlig sjukdom (prostata- eller urinblåsecancer).

- Om besvären förvärras eller kvarstår i mer än 6 månader ska du kontakta läkare för att få en ny bedömning gjord. Kontakta även läkare om nya symtom skulle uppkomma.

- Om du regelbundet använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t e x antikoagulantia) såsom warfarin (Waran) bör du rådgöra med din läkare innan du använder av Sabamin.

Användning av andra läkemedel

Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan ej uteslutas att Sabamin kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Sabamin.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Intag av Sabamin mjuk kapsel med mat och dryck

Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan ej uteslutas att Sabamin kan förstärka effekten av antikoagulerande läkemedel (t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Sabamin.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Sabamin skall inte användas av barn eller kvinnor.

Graviditet och amning

Det finns ingen relevant indikation för kvinnor.

Det finns ingen relevant indikation för kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier avseende påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har utförts. Sabamin förväntas inte påverka körförmågan eller användning av maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Sabamin mjuk kapsel

Sabamin innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

 

3. HUR DU ANVÄNDER SABAMIN MJUK KAPSEL

 

Vuxna och äldre: 1 kapsel per dag.

Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid.

Använd inte Sabamin om kapseln har spruckit och innehållet läckt ut.

Sabamin skall inte användas av barn eller kvinnor.

 

Kapseln sväljs hel med vätska, lämpligen i samband med måltid.

Om du använt för stor mängd av Sabamin mjuk kapsel 

Om du fått i dig för stor dos av läkemedlet eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag,

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att ta Sabamin mjuk kapsel

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Fortsätt dosering enligt anvisningarna på asken eller anvisning av läkare.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

Om du slutar att använda Sabamin mjuk kapsel

-

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Sabamin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarmbesvär, t.ex. illamående och diarré, har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna

information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR SABAMIN MJUK KAPSEL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 oC. Kapslarna förvaras i försluten burk.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen i 1 kapsel är 320 mg extrakt av frukt av sågpalmetto (Serenoa reprens (Bartram) Small),motsvarande ca 3,4 g torkad frukt av sågpalmetto.

- Övriga innehållsämnen är gelatin, glycerol, vatten, flytande sorbitol (E420) och röd, svart och gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Sabamin är mörkbruna, ovala, mjuka gelatinkapslar.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

22100 Lund

046-23 47 00

info@bioforce.se

 

Svenska Bioforce AB

 

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen

i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör

med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

 

Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-03-30

Specifikation
Användning