Lavendelolja 10%

WELEDA

50 ML

Lavendelolja 10%

WELEDA
  • Lavendelolja

  • Endast för användning på huden

  • Traditionellt växtbaserat läkemedel

Används inom antroposofisk medicin som stödjande terapi vid lätta spänningstillstånd med symtom såsom oro, insomningssvårighet och/eller mag-tarmbesvär t. ex. kramp eller gasbildning. 

179 kr

Webblager: 100 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Fri frakt till butik
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
HITTA I BUTIK
Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lavendelolja Weleda 10% kutan lösning

Lavendelolja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller sjuksköterska. 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Lavendelolja Weleda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Lavendelolja Weleda 
3. Hur du använder Lavendelolja Weleda 
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lavendelolja Weleda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 


1. Vad Lavendelolja Weleda är och vad det används för
Lavendelolja Weleda är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin som stödjande terapi vid lätta spänningstillstånd med symtom såsom oro, insomningssvårighet och/eller mag-tarmbesvär t. ex. kramp eller gasbildning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du  använder Lavendelolja Weleda 

Använd inte Lavendelolja Weleda 
- om du är allergisk mot lavendel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet
- Endast för användning på huden. Ska inte användas på skadad eller irriterad hud. Undvik kontakt med ögon och andra slemhinnor.
- Avbryt användningen om rodnad, irritation eller hudtorrhet uppstår.

Barn
Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Lavendelolja Weleda 
Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet
I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet eller amning inte rekommenderas.
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
Lavendelolja Weleda har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. 
Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Lavendelolja Weleda 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. 

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
För användning på huden: 3 – 5 droppar olja 2 – 3 gånger dagligen.
Vid applikation på oljekompress: 5 – 15 droppar 2 – 3 gånger dagligen.

Administreringssätt
För användning på huden.
Vid oro eller sömnsvårigheter appliceras lösningen på bröstkorgen.
Vid mag-/tarmbesvär appliceras lösningen på buken.

Droppar: masseras in i huden.

Kompress: Droppa oljan på en gaskompress eller ett tunt tyg som täcker det område på huden som ska behandlas. Därefter värms kompressen genom att lägga den i en plastpåse som värms med en varmvattensflaska ca 10 min. Lägg därefter kompressen på hudområdet och täck över den med ett bomulls- eller ylletyg. Täck med en filt.
Låt kompressen ligga på i 30 min. Den ska upplevas angenäm och lagom varm, men kompressen ska inte framkalla svettning.

Behandlingstid
Om symtomen kvarstår i mer än 2 veckor bör du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Användning för barn 
Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har använt för stor mängd av Lavendelolja Weleda 
Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Lavendelolja Weleda 
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 
4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontaktdermatit har rapporterats. 

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala 
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Lavendelolja Weleda ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Öppnad flaska är hållbar i 8 månader vid förvaring i högst 25°C.

Håll flaskan ordentligt stängd efter användning.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är Lavandula angustifolia Mill. aetheroleum (lavendelolja).
1 ml (24 droppar) kutan lösning innehåller 0,1 ml lavendelolja.
- Övriga innehållsämnen är olivolja (jungfruolja).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lavendelolja Weleda är en gulaktig vätska.
Lavendelolja Weleda tillhandahålls i brun glasflaska innehållande 50 ml kutan lösning med droppinsats av plast (LDPE) och plastlock (HDPE).


Innehavare av registering för försäljning och tillverkare
Weleda AB
Ludvigsbergsgatan 20
118 23 Stockholm 
Tel  08 551 518 00
Fax  08 522 961 02
info@weleda.se

Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-06-17

Specifikation
Användning