Johannesörtte

SALUS

15 PÅS

Johannesörtte

SALUS

Torkad johannesört. Johannesört Salus örtte i påse.

69 kr

Webblager: 100+ st

Leverans: 2-3 dagar

HITTA I BUTIK
  • Noga utvalt sortiment
  • Nordens ledande hälsokedja
HITTA I BUTIK
Produktinformation

Ett traditionellt växtbaserat läkemedel som kan användas vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. Johannesört Salus örtte i påse.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
 

Johannesört Salus

  örtte i påse 
Torkad johannesört

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Johannesört Salus måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 2 veckor.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad Johannesört Salus är och vad det används för 
2. Innan du använder Johannesört Salus
3. Hur du använder Johannesört Salus
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur ska Johannesört Salus förvaras?
6. Övriga upplysningar 

1. VAD JOHANNESÖRT SALUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

 

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 

2. INNAN DU ANVÄNDER JOHANNESÖRT SALUS

Använd inte Johannesört Salus

Om du är allergisk (överkänslig) mot johannesört.

Var särskilt försiktig med Johannesört Salus

Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Användning av andra läkemedel

Biverkningsrisken kan öka om du kombinerar Johannesört Salus med vissa antidepressiva läkemedel (serotoninåterupptagshämmare) och medel mot migrän(triptaner). Rådgör därför med din läkare innan du använder detta preparat tillsammans med dessa läkemedel.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data bör Johannesört Salus inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Johannesört Salus kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

 

3. HUR DU ANVÄNDER JOHANNESÖRT SALUS

 

Vuxna och äldre: 1 påse Johannesört Salus örtte beredes till te och intages morgon och kväll.

Teet skall beredas enligt följande: Häll kokande vatten (ca 150 ml) över 1 påse örtte och låt det dra i 5-10 minuter.

 

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du har använt för stor mängd av Johannesört Salus

Om du fått i dig för stor mängd av Johannesört Salus eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta Giftinformationscentralen, läkare eller sjukhus på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

 

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Johannesört Salus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

 

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet kan förekomma. Frekvensen är okänd. Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus. Frekvensen är okänd.

 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

 

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur ska Johannesört Salus förvaras?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30° C.

Öppnad förpackning hållbar i högst 1 månad, förvaras vid högst 25° C och skyddad från fukt och ljus.

 

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

1 g innehåller:

Den aktiva substansen torkad ört av Hypericum perforatum L. (johannesört) 1 g.

1 påse Johannesört Salus örtte innehåller 1,75 g torkad johannesört.

Läkemedlets utseende och förpackingsstorlekar

Gula, gulbruna och brungröna torra, finfördelade växtdelar med svag lukt och bitter smak.

Johannesört Salus finns i förpackningar om 15 påsar à 1,75 g i pappkartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SALUS-HAUS

Bahnhofstrasse 24

Bruckmühl

Tyskland

 

Information lämnas av

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Konsumentkontakt: 040-660 20 40

 

Denna bipacksedel godkändes senast den 2013-12-18

Specifikation
Användning