Hypermin 60 TABLETTER

A.VOGEL

Hypermin 60 TABLETTER

A.VOGEL

Hypermin är ett traditionellt växtbaserade läkemedel som används vid lindrig oro och lätt nedstämdhet. Hypermin är extrakt av johannesört i tablettform. 

 

166 kr

Webblager: 100+ st

Leverans: 2-3 dagar

  • Fri frakt till butik
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
HITTA I BUTIK
Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

Bipacksedel: Information till användaren

 

Hypermin, tabletter.

  Tablett.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Hypermin är och vad det används för

2. Innan du tar Hypermin

3. Hur du tar Hypermin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Hypermin ska förvaras

6. Övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad är Hypermin, tabletter. och vad används det för? 
2. Innan du använder Hypermin, tabletter.
3. Hur du använder Hypermin, tabletter.
4. Eventuella biverkningar 
5. Förvaring av Hypermin, tabletter.

Vad innehåller Hypermin, tabletter.?

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen per tablett är 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13–0,29 g torkad ört.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy) och hydrogenerad bomullsfröolja (Lubritab).

Innehavare av godkännande för försäljning

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se

Tillverkare

Svenska Bioforce AB..

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen per tablett är 40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört, motsvarande ca 0,3-1,3 g färsk eller 0,13–0,29 g torkad ört.

- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, polysackarid från soja (Emcosoy) och hydrogenerad bomullsfröolja (Lubritab).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gråbrun konvex tablett med svagt örtaktig-aromatisk smak.

60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

1. VAD ÄR HYPERMIN, TABLETTER. OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Gråbrun konvex tablett med svagt örtaktig-aromatisk smak.

60 och 120 tabletter i brun glasburk med skruvkapsyl av aluminium.

Läkemedelsgrupp

Lugnande medel.

Vad används Hypermin, tabletter. för?

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 

2. INNAN DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER.

Använd inte Hypermin, tabletter.

- om du är allergisk mot jordnötter eller soja eftersom Hypermin innehåller polysackarid från soja.

- om du är allergisk (överkänslig ) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.

Var särskilt försiktig med Hypermin, tabletter.:

- Rekommenderas ej till barn och ungdomar under 18 år.

- Intensiv UV-bestrålning bör undvikas under användning av produkten.

Intag av Hypermin, tabletter. med mat och dryck:

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Barn

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Graviditet

I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av gravida kvinnor.

Amning

I brist på tillräckliga data bör Hypermin inte användas av ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner:

Hypermin kan försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Hypermin, tabletter.:

Hypermin innehåller polysackarid från soja. Är du allergisk mot jordnötter eller soja skall du inte ta detta läkemedel.

Användning av andra läkemedel:

Använd inte Hypermin om du tar andra läkemedel, då effekten av andra läkemedel kan minska eller försvinna.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

 

3. HUR DU ANVÄNDER HYPERMIN, TABLETTER.

Doseringsanvisning

Vuxna och äldre: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Rekommenderas ej till barn under 18 år.

Om symptomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors behandling bör läkare kontaktas.

Om du använder mera Hypermin, tabletter. än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd av Hypermin eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefonnummer 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Hypermin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mag-tarm besvär, allergiska hudreaktioner, trötthet och rastlöshet har rapporterats.

Ljushyade personer kan reagera med kraftiga solskadeliknande symtom vid starkt solljus.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. FÖRVARING AV HYPERMIN, TABLETTER.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

 

Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-08-31

Specifikation
Användning