Gastrosan 80 TAB

MEDASTA

80 TAB

Gastrosan 80 TAB

MEDASTA
  • Neutraliserar magsyran

  • Snabb hjälp vid halsbränna

  • Unik kombination av två naturliga ämnen

Gastrosan används vid halsbränna och sura uppstötningar och verkar genom att neutralisera magsyran. Effekten kommer bara inom några minuter.

136 kr

Webblager: 31 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Fri frakt till butik
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
HITTA I BUTIK
Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

Bipacksedel: Information till användaren

Gastrosan tabletter

Kalciumkarbonat/Magnesiumtrisilikat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:
1. Vad Gastrosan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Gastrosan
3. Hur du tar Gastrosan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gastrosan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gastrosan är och vad det används för
Gastrosan är traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen, blir matstrupen irriterad och halsbränna uppstår. Gastrosan innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och därigenom minskar surheten.
Effekten kommer inom några minuter.

2. Vad du behöver veta innan du tar Gastrosan

Ta inte Gastrosan:
- Om du är allergisk (överkänslig) mot kalciumkarbonat, magnesiumhydroxid eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
- Om du har för hög kalciumhalt i blodet (hyperkalcemi)
- Om du har nedsatt njurfunktion

Varningar och försiktighet
Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Barn och ungdomar
Rekommenderas inte till barn under 12 år. 

Andra läkemedel och Gastrosan
Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Gastrosan.

Några läkemedel får försämrad effekt, om de används tillsammans med Gastrosan. Därför bör samtidig behandling undvikas. Detta gäller t ex. oral behandling (via munnen) med läkemedel som innehåller:
- tetracykliner (antibiotika),
- fluorokinoloner (antibiotika),
- ketokonazol (läkemedel mot svampinfektion),
- estramustin (läkemedel för tumörbehandling).

Några läkemedel kan försämra effekten av Gastrosan, om de intas samtidigt. Därför rekommenderas minst 2 timmars intervall mellan intag av Gastrosan och något av dessa läkemedel. Detta gäller t.ex. oral behandling (via munnen) med läkemedel som innehåller:
- järn,
- sotalol (hjärtläkemedel),
- sköldkörtelhormoner,
- mykofenolatmofetil (läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ),
- penicillamin (läkemedel mot inflammation och reumatism),
- klodronat och risedronat (läkemedel mot benskörhet),
- diflunisal (smärtstillande),
- gabapentin (läkemedel mot epilepsi),
- digoxin (hjärtläkemedel),
- fosinopril (läkemedel mot högt blodtryck).

Graviditet, amning och fertilitet
Inga kända risker vid användning under graviditet och amning. 
Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner
 Gastrosan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

3. Hur du tar Gastrosan

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal  om du är osäker. 

Rekommenderad dos är för vuxna och barn över 12 år:
1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag. 
Tabletterna bör sväljas med dryck, hela eller delade. Gastrosan skall inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle. 

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Gastrosan
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Mag- och tarmbesvär såsom förstoppning, diarré eller illamående kan förekomma i sällsynta fall.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03  Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. Hur Gastrosan ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten, efter Utg.dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 Innehållsdeklaration
- De aktiva substanserna är kalciumkarbonat och magnesiumtrisilikat. 1 tablett innehåller 420 mg kalciumkarbonat och 90 mg magnesiumtrisilikat,
- Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, eukalyptusolja, kanelolja.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tabletterna är vita, runda (diameter 12 mm) och svagt välvda. 
Förpackningarna innehåller 45, 80, 160 eller 200 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Carls-Bergh Pharma AB, Box 47076, 402 58 Göteborg. Tel: 031-332 36 30 E-post: info@carls-bergh.se

Information lämnas av:
Medasta AB, Päronträdsgatan 16, 239 42 Falsterbo Tel: 040-47 36 37

Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-10-13

Specifikation
Användning