Echinaforce tabletter

A.VOGEL

Echinaforce tabletter

A.VOGEL

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.

134 kr

Webblager: 60 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Just nu fri frakt
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
Hitta varan i butik
Produktinformation

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
Echinaforce® Tabletter 
Extrakt av röd solhatt

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 10 dagar.
I denna bipacksedel finns information om följande: 
1. Vad Echinaforce är och vad det används för 
2. Vad du behöver veta innan du tar  Echinaforce 
3. Hur du tar Echinaforce 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Echinaforce  ska förvaras 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
 
1. Vad Echinaforce är och vad det används för
Echinaforce tabletter är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle

2. Vad du behöver veta innan du tar  Echinaforce
Använd inte Echinaforce
- om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). 
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros). 
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar. 
- för behandling av barn under 1 år.

Varningar och försiktighet
Var särskilt försiktig med Echinaforce: 
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal. 
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

Barn och ungdomar 
Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år eftersom erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Echinaforce 
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad. Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Echinaforce tabletter.

Graviditet, amning och fertilitet 
I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner 
Echinaforce har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Echinaforce tabletter innehåller laktos 
Innehåller laktosmonohydrat 232,55 mg per tablett. Om du inte tål vissa sockerarter bör du rådgöra med läkare innan du använder Echinaforce tabletter.

3. Hur du använder Echinaforce 
Använd alltid Echinaforce exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker. 

Doseringsanvisning 
Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:  2 tabletter 3-5 gånger dagligen. Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdomar 
Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Om du har tagit för stor mängd av Echinaforce 
Om du fått i dig för stor mängd av Echinaforce eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. Eventuella biverkningar 
Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.
Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se

5.  Hur Echinaforce ska förvaras 
Förvara detta läkemedel utom syn- och  räckhåll för barn. 
Förvaras vid högst 25°C. 
Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utgångsdatum och Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
Läkemedel skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 
Innehållsdeklaration 
- De aktiva substanserna är torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) ört och torrt extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench,(röd solhatt) rot 
1 tablett innehåller:  
5,9 mg extrakt (som torrt extrakt) från  Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd  solhatt) ört, motsvarande ca 100-200 mg färsk ört av röd solhatt.
Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v). 
0,3 mg extrakt (som torrt extrakt) från  Echinacea purpurea (L.) Moench, (röd solhatt) rot , motsvarande 5,6-9,8 mg  färsk rot av röd solhatt.  
Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).
- Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 
Beige-grön, svagt melerad konvex tablett. Varje förpackning innehåller 120 tabletter i brun glasburk. 
Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare 
Svenska Bioforce AB 
Box 147 221 00 LUND 
Tel.: 046-23 47 00 E-post: 
info@bioforce.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2014-09-30

Specifikation
Användning