Cynaramin 100 ml 100 ML

A.VOGEL

100 ML

Cynaramin 100 ml 100 ML

A.VOGEL
  • Mot matsmätningsbesvär

  • Innehåller bitterämnen

  • Orala droppar

Cynaramin är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid tillfälliga matsmältningsbesvär som uppkördhet, väderspänningar och nedsatt aptit. 

Kategori:  Växtbaserade läkemedel

239 kr

Webblager: 45 st

Leverans: 2-3 dagar

  • Fri frakt till butik
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
HITTA I BUTIK
Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN
 

Cynaramin, orala droppar, lösning

  Orala droppar, lösning 
Extrakt av maskros och boldo

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 

I denna bipacksedel finner du information om: 
1. Vad Cynaramin, orala droppar, lösning  är och vad det används för 
2. Innan du använder Cynaramin, orala droppar, lösning 
3. Hur du använder Cynaramin, orala droppar, lösning 
4. Eventuella biverkningar 
5. Hur Cynaramin, orala droppar, lösning  ska förvaras 
6. Övriga upplysningar 

1. VAD CYNARAMIN, ORALA DROPPAR, LÖSNING  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Digestionsmedel, inkl. enzymer ATC-kod A09.

 

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom nedsatt aptit, uppkördhet och väderspänning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

 

2. INNAN DU ANVÄNDER CYNARAMIN, ORALA DROPPAR, LÖSNING

Använd inte Cynaramin, orala droppar, lösning

– om du är allergisk (överkänslig ) mot boldo eller maskros, eller andra korgblommiga växter

(t ex gråbo, kamomill, prästkrage, röd solhatt, malört) eller mot något hjälpämne i produkten.

– för behandling av barn under 2 år på grund av produktens innehåll av alkohol

Var särskilt försiktig med Cynaramin, orala droppar, lösning

– försiktighet bör iakttas vid obstruktion av gallvägarna, gallgångsinflammation, leversjukdom, gallsten och andra gallvägssjukdomar.

– rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Intag av Cynaramin, orala droppar, lösning  med mat och dryck

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Graviditet och amning

I brist på tillräckliga data kan användning av Cynaramin inte rekommenderas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Cynaramin, orala droppar, lösning

Innehåller 57 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,45 g per dos motsvarande 1,1 cl starköl, eller

0,5 cl vin per ml. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Alkoholinnehållet skall även uppmärksammas vid behandling av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdom och epilepsi.

 

3. HUR DU ANVÄNDER CYNARAMIN, ORALA DROPPAR, LÖSNING

 

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av Cynaramin, orala droppar, lösning  

Om Du fått i dig för stor mängd av Cynaramin eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Cynaramin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner (hudutslag) har rapporterats.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR CYNARAMIN, ORALA DROPPAR, LÖSNING  SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 °C. Öppnad förpackning är hållbar 4 månader.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna per ml droppar är:

– 414 mg extrakt av Taraxacum officinale Web., rot och ört (maskros), motsvarande

ca 25 mg torkad rot och ört från maskros.

– 64 mg extrakt av Peumus boldus Molina, blad (boldo) motsvarande ca 6 mg torkade blad från boldo.

Övriga innehållsämnen är extrakt av Cynara scolymus L., blad (kronärtskocka), extrakt av Mentha piperita L., ört (pepparmynta), etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.

Cynaramin orala droppar, lösning innehåller 57 % (v/v) etanol motsvarande 0,45 g per dos.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Grön-brun klar lösning.

Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med skruvkork och droppanordning i polyeten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Svenska Bioforce AB

Box 147

221 00 LUND

Tel.: 046-23 47 00

E-post: info@bioforce.se

 

 

Denna bipacksedel godkändes senast den 2011-09-30

Specifikation
Användning
Lifebutiken rekommenderar
Äppelcidervinäger med krom hjälper mig hålla formen