Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

 • Fri frakt till din lifebutik
 • Snabba leveranser
 • Fraktfritt över 499

Magnesium Diasporal

Receptfritt läkemedel
20 PORT 
Förbered kroppen för höst 139 kr 159 kr Spara kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Magnesium Diasporal är ett mineralläkemedel som innehåller den aktiva substansen magnesiumcitrat.

Magnesium Diasporal är avsett för att tillfälligt behandla magnesiumbrist. Tecken på magnesiumbrist kan vara att du känner dig skakig, har muskelryckningar eller vadkramper.

Magnesiumcitrat som finns i Magnesium Diasporal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 20 dagar.

Läs hela bipacksedeln under Produktinformation längre ner på sidan.

 

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Mineraltillskott

ATC-kod: A12CC04

Magnesium

 • verkar som en fysiologisk kalciumantagonist
 • stabiliserar fosfolipiderna i cellmembranet
 • hämmar neuromuskulär transmission.

Absorption

Magnesium absorberas långsamt och ofullständigt – primärt i tunntarmen. Den icke-absorberande delen kan framkalla en laxerande effekt.

Distribution till organ och vävnader

Distribution av magnesium i kroppen beror på magnesiumnivåernas storlek i varje enskilt fall. Den klassiska metoden för att fastställa biotillgänglighet med plasmakoncentrationskurvor kan inte användas på magnesium.

Innan den terapeutiska nyttan av magnesium fastställs, måste magnesiumnivåerna vara så höga som möjligt, eftersom njurutsöndring korrelerar med absorptionen i steady state.

Blodserum innehåller bara cirka 1 % av den totala magnesiumdepån, dvs. 0,8 till 1,0 mmol/l (motsvarar 1,6 till 2,0 meq/l). Cirka 45 % av den här depån är bunden till albumin eller andra ligander. Kvarvarande joniserat magnesium utgör den fysiologiskt aktiva delen.

Cirka hälften av den totala magnesiumdepån finns inuti cellerna. Kvarvarande magnesiumkoncentration finns i skelettet. Den del som adsorberas vid ytan är i jämvikt med det magnesium som finns i blodserum.

Magnesiumkoncentrationen i blodserum är föremål för variationer under dygnet. På grund av jämvikten mellan magnesiumkoncentrationen i blodserum och skelettdepån, kan inga slutsatser om depån i kroppen dras av magnesiumkoncentrationen i blodserum. Neuromuskulär hyperexcitabilitet kan vara en indikator på magnesiumbrist.

Eliminering

Absorberat magnesium utsöndras i praktiken bara via njurarna.

Homeostasen av magnesium som påverkas av läkemedel

Diuretika (t.ex tiazid och furosemid) används i stor omfattning vid behandling av hypertension, hjärtsvikt och njursjukdomar. De ökar urinutsöndringen med hypermagnesuri och leder sannolikt till hypomagnesemi och magnesiumbrist.

EGF-receptorantagonister (t.ex. cetuximab, erlotinib) används vid behandling av metastaserande kolorektal cancer. Eftersom EGF är ett magnesiotropiskt hormon, hade behandling med EGF-receptorantagonister samband med allvarlig hypomagnesemi.

Långvarig behandling med protonpumpshämmare (t.ex. omeprazol, pantoprazol) har samband med allvarlig hypomagnesemi, sannolikt på grund av absorptionsstörningar.

Aminoglykosider (t.ex. gentamicin, tobramycin) används ofta vid behandling av allvarliga bakterieinfektioner. Studier visade att hos 25 % av patienterna inträffar hypomagnesemi på grund av magnesiumbrist i njurarna.

Foskarnet är pyrofosfatanalog som hämmar viral DNA-polymeras. Hypomagnesemi är bland annat en biverkning vid behandling med foskarnet eftersom det är en potent kelat av divalenta katjoner.

Homeostasen av magnesium som påverkas av medicinska tillstånd

Omfattande utsöndring av magnesium i urinen är en orsak till magnesiumbrist. Osmotisk diures på grund av glukosuri kan leda till magnesiumbrist, och diabetes mellitus är troligen den vanligaste kliniska sjukdomen som förknippas med magnesiumbrist. Diabetiker har således ett ökat behov av magnesium.

Magnesiumbrist har visat sig leda till hjärt-kärlsjukdomar som hjärtarytmier, som kan visas sig med snabba hjärtslag (takykardi), hjärtat hoppar över hjärtslag (prematura hjärtslag) eller en helt oregelbunden hjärtrytm (flimmer).

Ett tillstånd med lågt magnesium leder till arteriell vasokonstruktion och trombocytaggregation. Migränpatienter har ofta låga magnesiumnivåer, och magnesiumbrist tycks således ha betydelse för patogenesen av migrän. Magnesiumtillskott var effektivt som migränprofylax.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Bipacksedel: Information till användaren

Magnesium Diasporal 300 mg, granulat till oral lösning

magnesium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
 • Vänd dig till apoteks eller annan hälsovårdspersonal om du behöver mera information eller råd.
 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4).
 • Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 20 dagar

I denna bipacksedel finns information om följande

 1. Vad Magnesium Diasporal är och vad det används för
 2. Vad du behöver veta innan du tar Magnesium Diasporal
 3. Hur du tar Magnesium Diasporal
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Magnesium Diasporal ska förvaras
 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

 

1.       Vad Magnesium Diasporal är och vad det används för

Magnesium Diasporal är ett mineralläkemedel som innehåller den aktiva substansen magnesiumcitrat.

Magnesium Diasporal är avsett för att tillfälligt behandla magnesiumbrist. Tecken på magnesiumbrist kan vara att du känner dig skakig, har muskelryckningar eller vadkramper.

Magnesiumcitrat som finns i Magnesium Diasporal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 20 dagar.

2.       Vad du behöver veta innan du tar Magnesium Diasporal

Magnesium Diasporal ska endast användas av dig som vet att du har en magnesiumbrist som är fastställd av läkare.

Ta inte Magnesium Diasporal:

 • om du är allergisk mot magnesiumcitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
 • om du har gravt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 30 ml/min)
 • om du har sjukdomar i hjärtats retledningssystem som leder till långsamma hjärtslag (bradykardi)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Magnesium Diasporal.

Barn och ungdomar (0–18 år)

Magnesium Diasporal ska inte användas till barn och ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Magnesium Diasporal

Tala om för läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du ska undvika att ta andra läkemedel samtidigt om det är möjligt. Låt det gå 2 till 3 timmar mellan intag av detta läkemedel och andra läkemedel så att de inte påverkar varandras effekt.

 • Om du tar fluorider (används t.ex. för att förebygga hål i tänderna) och antibiotikumet tetracyklin måste du strikt respektera tidsintervallet på 2 till 3 timmar.
 • Antibakteriella antibiotika (aminoglykosider), ämnen som ökar urinmängden (tiazid, furosemid) och ämnen som blockerar produktionen av magsyra (omeprazol, pantoprazol) samt läkemedels- substanserna cisplatin, ciklosporin A, foskarnet, cetuximab, erlotinib, pentamidin, rapamycin och amfotericin B kan leda till magnesiumbrist. Fråga läkare om du behöver justera din dagliga magnesiumdos.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du kan använda Magnesium Diasporal under graviditet och amning.

Baserat på långvarig erfarenhet förväntas inga effekter av magnesiumcitrat på manlig och kvinnlig fertilitet.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Magnesium Diasporal innehåller sackaros och natrium

Detta läkemedel innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.

Om du använder Magnesium Diasporal ofta eller under en längre tid kan detta, på grund av sockerinnehållet, vara skadligt för tänderna (karies).

Detta läkemedel innehåller 1,75 mmol (eller 40 mg) natrium per dos. Om du ordinerats en saltfattig kost, ska du beakta den här informationen.

3.       Hur du tar Magnesium Diasporal

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal. Rådfråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du är osäker.

Nedsatt njurfunktion

Använd inte magnesium om du har gravt nedsatt njurfunktion.

Rekommenderad dos för vuxna över 18 år:

1 dospåse dagligen (motsvarande 300 mg magnesium) Lös upp en dospåse Magnesium Diasporal granulat i ett halvt glas vatten och drick upp allt.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 20 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Magnesium Diasporal

Inga biverkningar förväntas om dina njurar fungerar som de ska. En stor mängd magnesium utsöndras via njurarna.

Om du har tagit mer än ordinerad mängd, eller om en person med en gravt nedsatt njurfunktion eller ett barn av misstag tar detta läkemedel, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Magnesium Diasporal

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4.       Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Mindre vanliga (kan förekomma hos 1 till 10 användare av 1 000):

 • Mjuka avföringar eller diarré i början av behandlingen (det är ofarligt och försvinner vanligtvis när behandlingen pågått en tid).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 användare av 10 000):

 • Trötthet om Magnesium Diasporal används under en längre period.

Om du får några biverkningar ska du tillfälligt avbryta behandlingen. Efter att symtomen förbättrats och/eller försvunnit kan du börja med behandlingen igen, med minskad dos, prata med din läkare.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket

Box 26, SE-751 03 Uppsala, Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5.       Hur Magnesium Diasporal ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6.       Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaraton

 • Den aktiva substansen är magnesiumcitrat. En dospåse (5 g) innehåller 1 856,6 mg magnesiumcitrat; magnesiuminnehåll: 300 mg.
 • Övriga innehållsämnen är sackaros, vattenfri citronsyra, natriumhydrogenkarbonat, riboflavin (E 101), apelsinsmak.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gula granulat med fruktig, apelsinliknade smak.

Magnesium Diasporal granulat finns som receptfri förpackning om 20 dospåsar à 5 g granulat. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Protina Pharmazeutische Gesellschaft mbH

Adalperostraße 37

85737 Ismaning

Tyskland

För ytterligare information kontakta den lokala företrädaren:

Biosan AB

Mohed 327

82692 Söderala

Sverige

Konsumentkontakt: 0270-425830

info@biosan.se

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike

Magnesium Diasporal 300 mg

Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Danmark

Magnesium Diasporal

Tyskland

Magnesium Diasporal 300 mg

Granulat zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Sverige

Magnesium Diasporal 300 mg

Granulat till oral lösning

Denna bipacksedel ändrades senast

2014-10-20

Inspiration

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

 • Finns i lager
 • Fåtal i lager
 • Tillfälligt slut
 • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen