Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
90 KAP 
147 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros). Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom. Ett receptfritt läkemedel.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Receptfritt läkemedel, 18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Glukosamin Pharma Nord
400 mg  hårda kapslar
GlukosaminLäs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Glukosamin Pharma Nord måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD GLUKOSAMIN PHARMA NORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR GLUKOSAMIN PHARMA NORD
3. HUR DU TAR GLUKOSAMIN PHARMA NORD
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR GLUKOSAMIN PHARMA NORD SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD GLUKOSAMIN PHARMA NORD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
 
Glukosamin är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen skall kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Glukosamin Pharma Nord används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig ledförslitning (artros).

Glukosamin Pharma Nord lämpar sig inte för behandling av akuta smärtsymtom.

2. INNAN DU TAR GLUKOSAMIN PHARMA NORD
Ta inte Glukosamin Pharma Nord
om du är allergisk (överkänslig) mot glukosamin eller mot något av övriga innehållsämnen i Glukosamin Pharma Nord.

om du är allergisk mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord
om du har diabetes. Då bör du rådgöra med läkare före användning av Glukosamin Pharma Nord. Blodsockernivåerna kan behöva kontrolleras oftare i början av behandlingen.

om du har nedsatt njurfunktion eller har ordinerats diet med låg kaliumhalt. Då bör du konsultera läkare före intag av Glukosamin Pharma Nord eftersom produkten innehåller kalium (87 mg per kapsel).

Sluta att ta Glukosamin Pharma Nord och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

•svullnad av ansikte, tunga eller svalg

•svårigheter att svälja

•nässelutslag och andningssvårigheter.

Intag av andra läkemedel
Ökad effekt av läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (såsom warfarin) har rapporterats vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel bör kontrolleras noga i samband med att behandling med glukosamin påbörjas eller avslutas.

Kombinera inte Glukosamin Pharma Nord med andra läkemedel utan att tala med din läkare.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning
Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du är gravid.

Använd inte Glukosamin Pharma Nord om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner
Glukosamin Pharma Nord förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av kapslarna bör du inte köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

3. HUR DU TAR GLUKOSAMIN PHARMA NORD
Ta alltid Glukosamin Pharma Nord enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering: Vanlig dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

Barn och ungdomar
Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

Om du har tagit för stor mängd av Glukosamin Pharma Nord
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, ledvärk, illamående, kräkningar, desorientering, diarré eller förstoppning.

Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Glukosamin Pharma Nord
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt behandlingen i enlighet med rekommendationerna.

Om du slutar att ta Glukosamin Pharma Nord
Symtomen kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Glukosamin Pharma Nord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare): huvudvärk, dåsighet, illamående, magsmärta, matsmältningsproblem, diarré, förstoppning.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): utslag, klåda, hudrodnad.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Glukosamin Pharma Nord), försämrad kontroll av blodglukos hos diabetiker, förhöjda kolesterolvärden, yrsel, astma, förvärrad astma, kräkningar, svullnad, hudsvullnad, nässelutslag, förhöjda levervärden, gulsot.

Enstaka fall av patienter med ökad kolesterolhalt i blodet har rapporterats. Det har inte kunnat fastställas om det finns ett samband med användandet av glukosamin.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR GLUKOSAMIN PHARMA NORD SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter “Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30° C.

Tillslut förpackningen väl.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

- Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vita kapslar.

Vita plastburkar (High Density Polyetylen)

Förpackningsstorlekar: 90 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharma Nord ApS
Tinglykke 4-6
DK-6500 Vojens
Danmark

Ombud
Pharma Hus AB
Box 8134
163 08 Spånga
Tel.: 08-36 30 00

Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-09-12

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är glukosamin. 1 kapsel innehåller 676 mg glukosaminsulfat-kaliumkloridkomplex motsvarande 400 mg glukosamin eller 509 mg glukosaminsulfat.

Övriga innehållsämnen är magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (färgämne E171).

Användning

Dosering: Vanlig dos är 1 kapsel 3 gånger dagligen. Alternativt kan hela dosen tas vid ett tillfälle under dagen. Kapslarna bör intas med ett helt glas vatten. Vid behov kan kapslarna öppnas och innehållet strös över maten eller tömmas ut på en tesked.

Det är möjligt att du inte observerar någon symtomlindring (speciellt smärtlindring) innan du använt detta läkemedel i flera veckors tid. I vissa fall kan det dröja ännu längre innan symtomlindring kan ses. Glukosamin Pharma Nord bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare.

Barn och ungdomar:
Glukosamin Pharma Nord skall inte användas av personer som är under 18 år.

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen