Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499

Bio-Biloba

Naturläkemedel
 
492 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

För behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Filmdragerade tabletter

Extrakt från Ginkgo biloba. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba
3. Hur du använder Bio-Biloba
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bio-Biloba ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för 
Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba
Använd inte Bio-Biloba
om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet
Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t.ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba.

Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation.

Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba.

Om dina symtom förvärras ska du kontakta din läkare.

Andra läkemedel och Bio-Biloba
Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.

Samtidig administrering av Ginkgo biloba och nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.

Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.

Graviditet och amning
I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner
Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

3. Hur du använder Bio-Biloba
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:
Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

Användning för barn
Bio-Biloba ska inte användas av barn.

Om du har tagit för stor mängd av Bio-Biloba
Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Bio-Biloba
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar i blodet och lymfsystemet
Ökad blödningstendens
Biverkningar i hjärtat
Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm
Biverkningar i centrala nervsystemet
Rastlöshet
Sömnstörningar
Huvudvärk
Yrsel
Biverkningar i magtarmkanalen
Illamående
Kräkningar
Diarré
Biverkningar i hud och underliggande vävnad
Hudutslag
Klåda
Nässelfeber

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Bio-Biloba ska förvaras
Förvaras vid högst 30°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 100 mg extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:
22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider
2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C
2,6 – 3,2 mg bilobalid
och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.

Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett.

Pappkartong med 60 eller 150 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Pharma Nord ApS

Tinglykke 4 – 6
DK-6500 Vojens
Danmark

Lokal företrädare:
Pharma Hus AB
Gunnebogatan 28
163 53 Spånga

Denna bipacksedel ändrades senast 2012-08-21

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 100 mg extrakt från Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:
22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider
2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C
2,6 – 3,2 mg bilobalid
och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.

Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.

Användning

Rekommenderad dos är:
Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

Användning för barn:
Bio-Biloba ska inte användas av barn.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen