Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

 • Fri frakt till din lifebutik
 • Snabba leveranser
 • Fraktfritt över 499

Husk Lindroos

Växtbaserat läkemedel
 
179 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Växtbaserat läkemedel Vid tillfällig förstoppning, trög mage och vid tillstånd där mjuk avföring är önskvärd, till exempel vid smärtsam tarmtömning efter rektal- eller analkirurgi, analfissurer, hemorrojder eller graviditet. För sänkning av måttligt förhöjt kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi), som komplement till kostbehandling. Behandling skall ske i samråd med läkare. Används vid behov av ökat fiberintag, t. ex för att lindra diarré och/eller förstoppning i samband med IBS (irriterad tjocktarm), när andra orsaker till symtomen är uteslutna.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Husk Lindroos, oralt pulver
Ispagulafröskal från Plantago ovata
 
 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
 Detta läkemedel är receptfritt. Husk Lindroos måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till din läkare om du behöver mera information eller råd.
- Du bör kontakta läkare om en akut diarré eller förstoppning inte förbättras inom 3-4 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal.
 
 
 I denna bipacksedel finner du information om:
 1. Vad Husk Lindroos är och vad det används för
 2. Innan du använder Husk Lindroos
 3. Hur du använder Husk Lindroos
 4. Eventuella biverkningar
 5. Hur Husk Lindroos ska förvaras
 6. Övriga upplysningar
 
 
 1. VAD HUSK LINDROOS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
- Växtbaserat läkemedel vid tillfällig förstoppning och trög mage.
- Växtbaserat läkemedel vid tillstånd där mjuk avföring är önskvärd, till exempel vid smärtsam tarmtömning efter rektal- eller analkirurgi, analfissurer, hemorrojder eller graviditet.
- Växtbaserat läkemedel för sänkning av måttligt förhöjt kolesterol i blodet (hyperkolesterolemi), som komplement till kostbehandling. Behandling skall ske i samråd med läkare.
- Växtbaserat läkemedel vid behov av ökat fiberintag, t. ex för att lindra diarré och/eller förstoppning i samband med IBS (irriterad tjocktarm), när andra orsaker till symtomen är uteslutna.

 
 2. INNAN DU ANVÄNDER HUSK LINDROOS
 
 Använd inte Husk Lindroos
- Om du är allergisk (överkänslig) mot ispagulafröskal (loppfrö, psylliumfrö). (Se även ”Var särskilt försiktig med Husk Lindroos” nedan.)
- Om du har diabetes som är svår att reglera.
- Om du har passagehinder eller nedsatt funktion i mag-tarmkanalen inklusive matstrupen.
- Om du får hastigt påkommen förändring i tarmtömningsvanorna som kvarstår i mer än 2 veckor.
- Om du får blödning från ändtarmen, vars orsak ej är känd.
- Om du får symtom såsom buksmärta, illamående och kräkningar, eftersom sådana symtom kan vara tecken på tarmvred (ileus).
 
Var särskilt försiktig med Husk Lindroos
Husk Lindroos skall intas med riklig mängd vätska, minst 3 dl till 3 tsk (5 g) fröskal.

Om en akut diarré eller om förstoppning fortsätter i mer än 3 dagar, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

Kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal bör ske om försämring av symtomen skulle inträffa efter att behandlingen påbörjats.

Tala med din doktor eller sjukvårdspersonal innan du tar Husk Lindroos:
Om du är vårdpersonal eller vårdgivare, som under lång tid har förberett produkter med pulver från Plantago ovata-frön (ispagulafröskal) inför administrering till patient, kan du ha blivit allergisk mot dessa produkter på grund av upprepad inandning av pulvret. Om du får symtom (uppräknade i avsnitt 4) som bekräftas vara orsakade av allergi, ska du inte använda denna produkt. (Se även ”Använd inte Husk Lindroos” ovan).

Användning av andra läkemedel
Tarmabsorptionen av andra läkemedel såsom mineraler, vitaminer (B 12), hjärtglykosider, kumarinderivat, karbamazepin och litium kan fördröjas. Av detta skäl bör produkten inte intas inom en halvtimme-timme före eller efter intag av andra läkemedel.

Om Husk intas i samband med måltid kan det vid insulinberoende diabetes vara nödvändigt att sänka insulindoseringen. Detta skall i så fall ske i samråd med läkare.

Vid använding av ispagulafröskal samtidigt med tyreoideahormoner kan dosen tyreoideahormoner behöva justeras. Kontakta läkare.

För att minska risken för blockering av tarmen bör samtidig använding av ispagulafröskal med läkemedel som hämmar tarmrörelserna (t.ex. opioider, loperamid) endast ske efter att läkare konsulterats.

Graviditet och amning
Kan användas under graviditet och vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner
Husk Lindroos har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använd maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER HUSK LINDROOS
Dosering
Vid förstoppning eller för mjukgöring av avföring:
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 2-3 teskedar (3-5 g) morgon och kväll.
Barn över 6 år: 1 tesked (1,5 g) morgon och kväll.
Rekommenderas ej till barn under 6 år.

Vid behov av ökat fiberintag (hyperkolesterolemi eller IBS):
Vuxna och äldre och barn över 12 år: 3 teskedar (5 g) morgon och kväll.
Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Bruksanvisning
Blandas väl i minst 2 dl vatten, juice eller liknande per 3 tsk (5g) fröskal. Intas direkt efter blandning. Drick därefter ytterligare1 dl vätska.

Kan också strös på filmjölk eller liknande. Drick därefter alltid minst 2,5 dl vätska till.

Vid beredning av produkten inför intag är det viktigt att försöka undvika att inandas pulvret.

Bör ej intas omedelbart före sänggående. Effekt förväntas efter 12-24 timmar.
Bör ej tas samtidigt med andra läkemedel, se avsnitt 2.

Om du har tagit för stor mängd av Husk Lindroos
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken
samt rådgivning

Om du har glömt att ta Husk Lindroos
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Liksom alla läkemedel kan Husk Lindroos orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Uppblåsthet kan upplevas under de första dagarna, men känslan försvinner vanligtvis vid fortsatt behandling.

Ispagulafröskal kan i mycket sällsynta fall ge överkänslighetsreaktioner, inklusive så kallade anafylaxi-liknande reaktioner. Om du får andningssvårigheter, svullnad i ansikte och svalg och/eller yrsel och svimningskänsla bör du akut söka läkarvård.
Individer som rutinmässigt hanterar pulverberedningar av ispagulafröskal är mer benägna att få dessa reaktioner (se punkt 2).

Om läkemedlet sväljs med otillräcklig mängd vätska kan mag-tarmkanalen blockeras. 

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.


5. HUR HUSK LINDROOS SKA FÖRVARAS
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
 
Förvaras vid högst 25˚C. Förvaras i originalförpackningen.
 
Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen
 i angiven månad. 
 
Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
 

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är Ispagulafröskal från Plantago ovata Forsk. (ispagulafröskal).
- Inga övriga innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Husk Lindroos är ett ljust pulver.
Förpackningsstorlekar: 100g, 200g, 450g och 1000g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
W. Ratje Frøskaller ApS.
Kirstinehøj 38 B
2770 Kastrup
Danmark

För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Information lämnas av
Lindroos Hälsoagenturer
Box 1341
701 13 Örebro
Tel: 019-33 15 10

Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-03-19

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är Ispagulafröskal från Plantago ovata Forsk. (ispagulafröskal).
 • Inga övriga innehållsämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Husk Lindroos är ett ljust pulver.
 • Förpackningsstorlekar: 100g, 200g, 450g och 1000g
 

Användning

Dosering
Vid förstoppning eller för mjukgöring av avföring:
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 2-3 teskedar (3-5 g) morgon och kväll.
Barn över 6 år: 1 tesked (1,5 g) morgon och kväll.
Rekommenderas ej till barn under 6 år.

Vid behov av ökat fiberintag (hyperkolesterolemi eller IBS):
Vuxna och äldre och barn över 12 år: 3 teskedar (5 g) morgon och kväll.
Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Bruksanvisning
Blandas väl i minst 2 dl vatten, juice eller liknande per 3 tsk (5g) fröskal. Intas direkt efter blandning. Drick därefter ytterligare1 dl vätska.

Andra köpte även

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

 • Finns i lager
 • Fåtal i lager
 • Tillfälligt slut
 • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen