Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
409 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Växtbaserat läkemedel Använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

18-årsgräns, langningsförbud.

Bipacksedel: Information till användaren

Remifemin
tabletter

Extrakt av jordstam från läkesilverax. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Fråga apotekspersonal om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du bör tala med en läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 4-6 veckor.

 I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Remifemin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Remifemin
3. Hur du använder Remifemin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Remifemin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Remifemin är och vad det används för 

Växtbaserat läkemedel använt för lindring av klimakteriebesvär såsom värmevallningar och kraftiga svettningar.

2. Vad du behöver veta innan du använder Remifemin
Använd inte Remifemin
om du är allergisk mot läkesilverax eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (listade i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet
Rådgör med läkare före behandling med Remifemin om:

du har eller har haft leversjukdom

du använder något läkemedel som innehåller östrogen

du har behandlats eller behandlas för bröstcancer eller andra hormonberoende tumörer.

Rådgör med läkare om någor av följande sker under behandling med Remifemin:

du får symptom som tyder på leverskada, t.ex. trötthet, aptitlöshet, gulfärgning av hud och ögon, mörk urin eller svår smärta i övre delen av magen med illamående och kräkningar. Sluta omedelbart att ta Remifemin och kontakta din läkare.

din menstruation återkommer eller du får andra symptom som du förknippar med mens.

klimakteriebesvären förvärras.

Andra läkemedel och Remifemin
Det finns ingen känd påverkan mellan läkesilverax och andra läkemedel vid samtidig användning.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning
Remifemin bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Körförmåga och användning av maskiner
Remifemin påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Remifemin innehåller laktos
Remifemin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

3. Hur du använder Remifemin
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vuxna kvinnor i klimakteriet:
Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med ½ glas vätska.

Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Behandlingstid

Effekten av Remifemin kommer först efter ett par veckors behandling.

Du bör inte använda Remifemin under längre tid än 6 månader utan att rådgöra med läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Remifemin
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Remifemin
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Fortsätt ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Remifemin orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats vid behandling med produkter som innehåller läkesilverax.

Levertoxicitet (inflammation i levern, gulsot, störningar i leverfunktionstester)

Allergiska hudreaktioner (nässelutslag, klåda, hudutslag.

Svullna händer/fötter eller ansikte

Magtarmbesvär (besvär i övre delen av buken, diarré) och viktökning

Menstruationsliknande blödning under pågående behandling hos kvinnor som slutat menstruera

Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5. Hur Remifemin ska förvaras
Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration

Aktiv substans:
Varje tablett innehåller 2,5 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt) jordstam, motsvarande 15-27,5 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen är:
Laktosmonohydrat (196,6 mg), cellulosapulver, potatisstärkelse och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tabletterna är vita till beiga, runda och lätt bikonvexa.

Remifemin finns i förpackningar om 100 och 200 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 35
38259 Salzgitter
Tyskland

Tel: (+49 53 41) 3 07-0
Fax: (+49 53 41) 3 07-124

Lokal företrädare

Midsona Sverige AB
Box 50577
202 15 Malmö
Tel: 040-6602040

Denna bipacksedel ändrades senast 2012-05-24

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:

Varje tablett innehåller 2,5 mg extrakt av läkesilverax (Cimicifuga racemosa (L.) Nutt) jordstam, motsvarande 15-27,5 mg torkad jordstam.

Övriga innehållsämnen är Laktosmonohydrat (196,6 mg), cellulosapulver, potatisstärkelse och magnesiumstearat.

Användning

Vuxna kvinnor i klimakteriet:
Rekommenderad dos är 1 tablett två gånger dagligen (morgon och kväll). Tabletten bör sväljas hel med ½ glas vätska.

Du kan ta tabletterna oberoende av måltid.

Andra köpte även

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen