Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
187 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager

Esberitox är ett traditionellt växtbaserat läkemede som används för lindring av symptom vid förkylning. Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Esberitox tabletter
Extrakt av rot från baptisia, röd solhatt och läkerudbeckia samt blad och grenskott från tuja
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.
- Du bör kontakta läkare om symptomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.

I denna bipacksedel finns information om:
1. Vad Esberitox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Esberitox
3. Hur du använder Esberitox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Esberitox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1 Vad Esberitox är och vad det används för
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

2 Vad du behöver veta innan du använder Esberitox
Använd inte Esberitox
- om du är allergisk (överkänslig) mot baptisia, röd solhatt, läkerudbeckia, tuja eller något av övriga innehållsämnen i Esberitox (anges i avsnitt 6)
- om du är allergisk (överkänslig) mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo, kamomill, prästkrage, maskros eller malört)
- vid fortskridande systemiska sjukdomar som tuberkulos och en sällsynt inflammatorisk sjukdom (sarkoidos)
- vid sjukdomar som riktar immunförsvaret mot den egna kroppen (autoimmuna sjukdomar) som inflammatoriska bindvävssjukdomar (kollagenoser)
- vid multipel skleros
- vid förvärvad immunbrist som AIDS-sjukdomar, HIV-infektioner
- vid immunhämmande behandling (t ex efter transplantationer) eller kemoterapi för behandling av cancer (cytostatikabehandling)
- vid systemiska blodsjukdomar som påverkar de vita blodkropparna (t ex leukemi) eller vid minskning av halten vita blodkroppar (granulocytopeni).

Varningar och försiktighet
Var särskilt försiktig med Esberitox:
- om andfåddhet, hög feber eller varigt eller blodigt slem förekommer. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta att ta Esberitox och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.

Esberitox bör inte ges till barn under 8 år, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.
Andra läkemedel och Esberitox
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Esberitox.

Graviditet och amning
Esberitox bör inte användas under graviditet och amning, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.
Körförmåga och användning av maskiner
Esberitox har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Esberitox innehåller sockerarterna laktos och sackaros
Om du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

3 Hur du använder Esberitox
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller annan sjukvårdspersonal. Rådfråga din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är:
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen.
Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Esberitox får smälta i munnen eller tas med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.
Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.
Om du har använt för stor mängd av Esberitox
Förgiftning med Esberitox har inte rapporterats.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Esberitox
Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta din nästa dos som vanligt.

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor gällande användningen av läkemedlet.

4 Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan Esberitox orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea (t.ex. röd solhatt och läkerudbeckia) har överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag inklusive nässelfeber rapporterats. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom svullnad i ansikte, tunga eller svalg, andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Denna typ av reaktioner kan kräva akut sjukhusvård. Sluta använda Esberitox vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Se även avsnitt 2 Varningar och försiktighet.

Även mag-tarmbesvär (buksmärta, kräkningar, diarré) har rapporterats.
Om du får några biverkningar, sluta använda Esberitox och tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

5 Hur Esberitox ska förvaras
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tablettkartorna efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Aktiva innehållsämnen:
1 tablett innehåller:
3,2 mg extrakt av rot från baptisia (Baptisia tinctoria L.), röd solhatt (Echinacea purpurea Moench) och läkerudbeckia (Echinacea pallida Nutt.) samt blad och grenskott från tuja (Thuja occidentalis L.), motsvarande ca 11 mg torkad baptisiarot, 4,0 mg torkad rot från röd solhatt, 4,0 mg torkad rot från läkerudbeckia och 2,2 mg torkat blad och grenskott från tuja.
Övriga innehållsämnen är:
Laktosmonohydrat 170,6 mg, sackaros 91,5 mg, makrogoler och magnesiumstearat.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Tabletterna är runda och kupade, 9 mm i diameter och har beige färg.
Esberitox finns i förpackningar om 20, 60, 100, 200 och 300 tabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare
Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 35
38259 Salzgitter
Tyskland

Lokal företrädare:
Midsona Sverige AB
Box 505 77
202 15 Malmö
Tel: 040-660 20 40

Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-06-13

Produktspecifikation

Rekommenderad dos:
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 3 tabletter 3 gånger dagligen.
Barn 8-12 år: 1-2 tabletter 3 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 8 år.

Esberitox får smälta i munnen eller tas med tillräcklig mängd vätska (företrädesvis ett glas vatten) på morgonen, mitt på dagen och på kvällen.

Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snabbt som möjligt. Esberitox ska inte användas längre än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Rekommenderas

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen