Hoppa till innehållet
0 varor

Din varukorg är tom

  • Fri frakt till din lifebutik
  • Snabba leveranser
  • Fraktfritt över 499
 
159 kr
Antal:
Lagerstatus: Finns i lager
Produkten finns bara som webbartikel och visar inte lagersaldo i butik

Echinaforce, orala droppar, lösning. Används för lindring av symptom vid förkylning. Extrakt av röd solhatt.

Visa mer Visa mindre

Snabb leverans
Fri frakt över 499 kr
Fri frakt till butik

 

Produktinformation

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN:

Echinaforce, orala droppar, lösning.
Extrakt av röd solhatt

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Detta läkemedel är receptfritt. Echinaforce måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 10 dagar.
- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Echinaforce är och vad det används för.
2. Innan du tar Echinaforce.
3. Hur du tar Echinaforce.
4. Eventuella biverkningar.
5. Hur Echinaforce ska förvaras.
6. Övriga upplysningar.

1. VAD ECHINAFORCE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR:
Traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symptom vid förkylning.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.
Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.

2. INNAN DU TAR ECHINAFORCE:
Använd inte Echinaforce:
- om du är allergisk (överkänslig ) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något av övriga innehållsämnen i Echinaforce.
- om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex röd solhatt, prästkrage, maskros, kamomill, malört eller gråbo).
- om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberkulos, leukemi, bindvävssjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.
- för behandling av barn under 1 år.

Var särskilt försiktig med Echinaforce:
- om symptomen blir värre eller om du får hög feber. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal.
- om du är atopiker. Det finns en möjlig risk för allvarliga överkänslighetsreaktioner (anafylaktiska reaktioner) hos atopiska patienter. Sluta ta Echinaforce och kontakta omedelbart läkare om du får svullnad av ansiktet, tungan och/eller svalget, andnöd, svårigheter att svälja eller hudutslag.
- Echinaforce rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Användning av andra läkemedel:
Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Graviditet och amning:
I brist på tillräckliga data kan användning av Echinaforce inte rekommenderas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner:
Inga studier har utförts på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller sjukvårdspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Echinaforce, orala droppar, lösning:
Innehåller 65 % (v/v) etanol (alkohol) motsvarande 0,5 g per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism.
Alkoholinnehållet skall uppmärksammas vid behandling av barn och högriskgrupper såsom personer med leversjukdom och epilepsi.

3. HUR DU ANVÄNDER ECHINAFORCE:
Använd alltid Echinaforce enligt anvisningarna i bipacksedlen. Rådfråga läkare eller sjukvårds-personal om du är osäker.

Doseringsanvisning:
Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år.
Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårds-personal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Om du har tagit för stor mängd av Echinaforce:
Om Du fått i dig för stor mängd av Echinaforce eller om t ex ett barn fått i sig av läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR:
Liksom alla läkemedel kan Echinaforce orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.
För produkter innehållande Echinacea kan överkänslighetsreaktioner i form av hudutslag med nässelfeber och klåda förekomma. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå. Risken för allergiska reaktioner är högre hos atopiker. Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.
Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

5. HUR SKALL ECHINAFORCE FÖRVARAS:
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 oC.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatum är den sista dagen i angiven månad.
Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Åtgärderna är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR:
Innehållsdeklaration:
- De aktiva substanserna per ml droppar är 860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, ört, (röd solhatt), motsvarande ca 320 mg färsk ört av röd solhatt och
45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, rot, (röd solhatt), motsvarande ca 18 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v).
- Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.
1 ml motsvaras av ca 40 droppar.
Echinaforce orala droppar, lösning innehåller 65 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g per dos om 1 ml, vilket motsvarar 1,32 cl starköl eller 0,55 cl vin.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:
Grön-brun klar lösning.
Brun glasflaska 50 ml och 100 ml med skruvkork och droppanordning i polyeten.

Innehavare av godkännande för försäljning:
Svenska Bioforce AB
Box 147
221 00 LUND
Tel.: 046-23 47 00
E-post: info@bioforce.se

Denna bipacksedel godkändes senast 2009-10-07

Produktspecifikation

Innehållsdeklaration:
De aktiva substanserna per ml droppar är 860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, ört, (röd solhatt), motsvarande ca 320 mg färsk ört av röd solhatt och 45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) Moench, rot, (röd solhatt), motsvarande ca 18 mg färsk rot av röd solhatt. Extraktionsmedel: etanol 65% (v/v). Övriga innehållsämnen är etanol och renat vatten.

1 ml motsvaras av ca 40 droppar.
Echinaforce orala droppar, lösning innehåller 65 % (v/v) etanol motsvarande 0,5 g per dos om 1 ml, vilket motsvarar 1,32 cl starköl eller 0,55 cl vin.

Användning

Doseringsanvisning:
Vid förkylningssymptom bör behandlingen starta så snart som möjligt.
Vuxna, äldre och barn över 12 år: 1 ml (ca 40 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.
Rekommenderas inte till barn under 12 år och får inte ges till barn under 1 år.
Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårds-personal om symptomen kvarstår efter 10 dagar.

Hitta varan i butik

Sök efter din lokala Lifebutik

  • Finns i lager
  • Fåtal i lager
  • Tillfälligt slut
  • Kontakta butiken för info

Senast besökta produkter

Produkten har lagts i kundvagnen