Arnika Salva

WELEDA

25 G

Arnika Salva

WELEDA
  • Effektiv salva

  • Naturligt

  • Växtbaserat läkemedel

Weleda Arnika Salva är ett traditionellt växtbaserat läkemedel mot muskelskador, blåmärken och stukningar

Kategori:  Växtbaserade läkemedel

Kategori:  Leder & muskler

119 kr

Webblager: 100+ st

Leverans: 2-3 dagar

  • Fri frakt till butik
  • Snabb leverans
  • Köp nu betala sen
HITTA I BUTIK
Produktinformation

Arnika Weleda salva är ett traditionellt växtbaserat läkemedel. 18-årsgräns. Läs bipacksedeln noga innan användning.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Arnika Weleda salva
extrakt av arnika

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. 
- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.


I denna bipacksedel finns information om följande: 
1. Vad Arnika Weleda salva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Arnika Weleda salva
3. Hur du använder Arnika Weleda salva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Arnika Weleda salva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Arnika Weleda salva är och vad det används för
Arnika Weleda är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin för att lindra tillfälliga led- och muskelsmärtor, stukningar, stelhet, blåmärken och svullnader efter slag.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Arnika Weleda salva
Använd inte Arnika Weleda salva
- om du är allergisk mot Arnica montana (arnika) eller andra korgblommiga växter (t.ex. gråbo, kamomill, röd solhatt, prästkrage, malört) som tillhör familjen Asteraceae (Compositae).
- om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor eftersom Arnika Weleda salva innehåller jordnötsolja (arachis oil).
- om du är allergisk mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet
- Endast för användning på huden. Ska ej användas på skadad eller irriterad hud. Undvik kontakt med ögon och andra slemhinnor.
- Avbryt användningen om rodnad, irritation eller hudtorrhet uppstår.


Andra läkemedel och Arnika Weleda salva
Effekten av samtidig användning av andra läkemedel eller föda är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet
I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning. Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats. 

Körförmåga och användning av maskiner
Arnika Weleda salva har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Arnika Weleda salva innehåller jordnötsolja och ullfett
Arnika Weleda salva innehåller jordnötsolja (arachis oil). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot jordnötter eller sojabönor.
Produkten innehåller även ullfett som kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


3. Hur du använder Arnika Weleda salva
Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. 

Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:
Stryk Arnika Weleda salva på det ömmande området av huden 3 till 5 gånger per dag. Efter användning bör händerna tvättas med tvål. Omedelbar användning förebygger uppkomst av blåmärken.

Rekommenderas inte till barn under 12 år. 

Behandlingstid
Behandlingen skall fortgå tills symtomen har upphört. 
Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Arnika Weleda salva bör läkare eller annan sjukvårdspersonal rådfrågas.

Om du har använt för stor mängd av Arnika Weleda salva
Vid överdosering kan hudirritation och rodnad uppstå. Avbryt då behandlingen.

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen på telefon 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Arnika Weleda salva
Smörj inte med dubbel mängd salva för att kompensera om du glömt smörja en gång.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Kontakteksem, klåda, hudutslag och torr hud kan förekomma i sällsynta fall. Frekvensen är inte känd.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket 
Box 26 
751 03 Uppsala 
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Arnika Weleda ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 30°C. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader och bör förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tubens kant efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonal hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
- Den aktiva substansen är flytande extrakt av Arnica montana L. (arnika) färsk hel växt. Extraktionsmedel: 43% m/m etanol.
1 g salva innehåller 300 mg extrakt, motsvarande 100 mg färsk hel växt av arnika.
- Övriga innehållsämnen är raffinerad jordnötsolja (arachis oil), ullfett, renat vatten, gult vax och ullfettsalkoholer.  

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Arnika Weleda salva är en krämfärgad salva som är täckande och lätt att stryka på, med en 
karaktäristisk doft av arnika.
Den finns att få i förpackningsstorleken 25 g salva.

Innehavare av registering för försäljning
Weleda AB
Ludvigsbergsgatan 20
118 23 Stockholm 
Tel  08 551 518 00
Fax  08 522 961 02
info@weleda.se

Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-10-27

Specifikation
Användning
Lifebutiken rekommenderar
Äppelcidervinäger med krom hjälper mig hålla formen